Algemene voorwaarden

1. Algemene informatie

Deze website wwww.zooplanckendael.be (“Website”) is eigendom van en wordt beheerd door VZW KONINKLIJKE MAATSCHAPPIJ VOOR DIERKUNDE VAN ANTWERPEN, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen met ondernemingsnummer 0407.186.105 en met maatschappelijke zetel gevestigd te 2018 Antwerpen, Koningin Astridplein 26 (“KMDA”).

2. Toepassing van de algemene voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden (“Algemene Voorwaarden”) zijn, net zoals het parkreglement (“Parkreglement”), van toepassing op alle door KMDA gesloten overeenkomsten en de totstandkoming daarvan m.b.t. één van de door haar beheerde parken (ZOO Antwerpen en ZOO Planckendael – “Parken”). De wederpartij bij dergelijke overeenkomsten wordt aangeduid als: “de Koper”. 

Deze Algemene Voorwaarden worden aan de Koper ter beschikking gesteld vóór het afsluiten van de Overeenkomst, net zoals het Parkreglement. De toepassing ervan wordt door de Koper aanvaard door het enkele feit van het aankopen van een ticket of abonnement via en/of uitgegeven door KMDA. Deze aanvaarding geldt ook voor alle toekomstige overeenkomsten tussen partijen. Afwijking van (een gedeelte van) deze Algemene Voorwaarden of het Parkreglement is slechts geldig indien en voor zover zij schriftelijk door KMDA aanvaard is. 

Gelet op het belang van deze Algemene Voorwaarden raden wij u aan om deze zeer aandachtig te lezen. Door de Website te bekijken en te gebruiken, verklaart u deze Algemene Voorwaarden te hebben gelezen, begrepen en te aanvaarden.

Een bezoek aan het Park houdt een aanvaarding in van het Parkreglement en het Privacybeleid. 

3. Prijzen

De prijzen van tickets/abonnementen worden vertoond op onze Website alle taksen inbegrepen in euro. 

Eenieder die een speciaal tarief heeft verzocht (kinderen, jongeren, studenten, 60+, personen met een beperking, e.a.) moet een officieel document kunnen tonen bij het voorbijgaan van de controle. Bij gebreke aan het kunnen voorleggen van dergelijk document, behoudt KMDA zich het recht de toegang tot de Parken te ontzeggen of toe te laten mits betaling van het voorziene standaard tarief. Kinderen jonger dan 3 jaar hebben gratis toegang tot Parken. 

4. Tickets

4.1. Aankoop tickets

Op de Website kunt u online toegangstickets (“Online Tickets”) aanschaffen voor een bezoek in (één van) de Parken. Onder Online Ticket wordt verstaan het document dat wordt besteld en betaald op de Website en wordt afgedrukt door de koper, bedoeld als ingangsticket. 

De persoon die de aankoop verricht elektronisch is verantwoordelijk voor de correcte opgave van de gevraagde Persoonsgegevens aan KMDA. Dit zowel voor Persoonsgegevens van de Koper als alle betrokken personen (“Derde(n)”) waarvoor Online Tickets worden aangekocht. 

Bij de bestelling van Online Tickets is de Koper verplicht om alle stappen te respecteren. Zo dient de Koper voorafgaand aan de betaling het e-mailadres op te geven waarnaar de Online Tickets na betaling (moeten) worden verstuurd. De koper is verantwoordelijk voor de opgave van een correct e-mailadres. KMDA kan niet aansprakelijk worden gehouden indien de Koper het Online Ticket niet ontvangt wegens opgave van een onjuist e-mailadres.

Naast Online Tickets is het ook mogelijk ter plaatse (aan de kassa van de Parken of aan de ticketautomaten) tickets (“Toegangstickets”) aan te kopen voor een bezoek aan het Park. 

4.2. Voorwaarden tickets

Indien de koper zijn Online Tickets niet heeft ontvangen, dient hij te bellen naar het nummer 03/202 45 40 tijdens de uren, die terug te vinden zijn via onze Website. KMDA staat enkel in ter ondersteuning bij problemen met ontvangst van tickets. 

Het Online Ticket is alleen geldig als het perfect leesbaar is. Is het ticket onleesbaar, dan kan de toegang geweigerd worden. Elk Online Ticket kan slechts eenmaal gebruikt worden. Iedere poging tot misbruik, namaak of fraude geeft KMDA het recht om een burgerrechtelijke en/of strafrechtelijke procedure op te starten. Een Online Ticket wordt niet terugbetaald, of omgeruild.

Enkel de eerste aanbieder van het originele Online Ticket wordt toegang verleend tot het Park. Elk tweede aangeboden ticket zal beschouwd worden als een kopie en geen toegang geven tot het Park. 

5. Abonnementen

Een persoon is abonnee van KMDA wanneer hij/zij in het bezit is van een geldig afgeleverde abonnementskaart op zijn/haar naam voor de duur van één jaar. De prijs van het abonnement wordt vastgesteld door de directie van de KMDA. 

Ieder persoon die 18 jaar is of ouder kan worden ingeschreven als abonnee van de KMDA en heeft de keuze tussen een persoonlijk abonnement of een gezinsabonnement. Kinderen van 3 tot 17 jaar kunnen worden ingeschreven als abonnee van de KMDA indien één van zijn/haar ouders een abonnement afsloot met jaarlijkse gezinsbijdrage en indien zij inwonend en ongehuwd zijn. Kinderen jonger dan 3 jaar hebben gratis toegang tot de Parken. 

De persoon die een abonnement koopt voor minderjarige kinderen wordt geacht het ouderlijk gezag of de (pleeg)voogdij uit te oefenen over deze kinderen. 

5.1. Diverse abonnementsvormen en hun bijhorende voorwaarden

a. Het abonnement met jaarlijkse persoonlijke bijdrage

Dit abonnement en aldus ook de abonnementskaart is strikt persoonlijk, staat op naam van de ingeschreven abonnee en bevat een foto. 

Het is ten strengste verboden een andere persoon van deze persoonlijk kaart gebruik te laten maken. 

b. Het abonnement met jaarlijkse gezinsbijdrage

Dit abonnement staat op naam van de gezinsleden die conform huidig artikel vallen onder het gezinsabonnement. Een gezin omvat ouders en ongehuwde inwonende kinderen onder 18 jaar (op datum van de aankoop van het abonnement). De ongehuwde, inwonende kinderen vanaf 18 jaar (zonder eigen kinderen) kunnen enkel nog meegenieten van het gezinsabonnement mits betaling van een extra jaarlijkse bijdrage (*) vastgesteld door de directie. 

Ook een ongehuwde, officieel inwonende broer, zus, vader, moeder, kleinkind of au-pair van de abonnee kan meegenieten van het gezinsabonnement mits betaling van een extra jaarlijkse bijdrage (*) vastgesteld door de directie. In dit geval moet er steeds een niet-bezegelde kopie van de gezinssamenstelling worden voorgelegd. 

Elk gezinslid dat valt onder het gezinsabonnement ouder dan 3 jaar bekomt een persoonlijke abonnementskaart op naam met foto. 

Het is ten strengste verboden een andere persoon van deze persoonlijke kaart gebruik te laten maken. 

(*) op 1/1/2024 bedroeg deze bijdrage 50€ per persoon 

Opmerking 
Uit de echt gescheiden/niet langer samenwonende personen hebben de mogelijkheid een gezinsabonnement te nemen waarvan ook hun ongehuwde kinderen onder 18 jaar die NIET bij hen, maar bij de ex-partner inwonen, kunnen genieten (zie infra 5.1.e.). Dit kan mits het voorleggen van de geboorteakte van het kind of het trouwboekje. Elk kind vanaf 3 jaar bekomt een persoonlijke toegangskaart op naam met foto. 

Let wel: de ex-partner kan NIET in het gezinsabonnement worden opgenomen; het gezinsabonnement wordt aan één van beide ex-partners toegekend. Het abonnement wordt pas bij afloop van de geldigheidsperiode aangepast naar de nieuwe gezinssituatie. Dit op vraag van 1 van de ex-partners. Persoonlijke geschillen behoren niet tot de verantwoordelijkheid van de KMDA. De andere ex-partner kan nadien ook een eigen individueel of gezinsabonnement aankopen. 

c. Het abonnement voor 60-plussers

Om in aanmerking te komen voor het gereduceerd tarief voor 60-plussers moet men aan de volgende voorwaarden voldoen: 

  • voor een gezinsabonnement moet één van de partners (getrouwd of officieel samenwonend koppel) op de dag van aankoop de leeftijd van 60 bereikt hebben; 
  • voor een persoonlijk abonnement moet men op de dag van aankoop de leeftijd van 60 jaar bereikt hebben. 

d. Het abonnement voor personen met een beperking

Om in aanmerking te komen voor het gereduceerd tarief voor mensen met een beperking moet minstens één gezinslid houder zijn van een European Disability Card.

De KMDA heeft het recht om ter bevestiging en controle van het statuut een kopie van deze European Disability Card te vragen. Deze kopie zal vernietigd worden binnen de 14 dagen na aankoop van het abonnement. 

e. Het abonnement voor éénoudergezinnen 

Om in aanmerking te komen voor het gereduceerd tarief voor éénoudergezinnen moet men aan de volgende voorwaarden voldoen: de abonnementsbeheerder moet alleenstaand, gescheiden, weduwe/weduwnaar zijn of één van de partners ziet af van abonnement.

f. Het abonnement voor pleeggezinnen of adoptiegezinnen 

Om in aanmerking te komen voor het pleeggezinsabonnement gelden volgende voorwaarden: 

  • enkel kinderen die officieel door de rechtbank of jeugdinstelling werden toegewezen aan een gezin, voor een periode van minstens 50 dagen per jaar, kunnen mee van het abonnement genieten. Het volstaat dat het pleeg- of adoptiegezin hiervan een officieel erkend bewijs binnenbrengt dat op naam staat van het kind dat aan hen werd toegewezen; 
  • telkens wanneer er een nieuw kind wordt geadopteerd of wordt opgenomen in een pleeggezin, moet hiervan opnieuw een bewijs worden bezorgd; 
  • tehuizen of andere instanties komen niet in aanmerking voor een pleeggezinsabonnement (=adoptie), enkel gezinnen. 

g. Het abonnement voor studenten 

Om in aanmerking te komen voor het studentenabonnement gelden volgende voorwaarden: onder student valt éénieder van 18 tot en met 25 jaar oud in het bezit van een bewijs van inschrijving van een (hoge)school of universiteit voor het lopende school- of academiejaar.

De inhoud van een studentenabonnement is identiek aan het individueel abonnement met uitzondering van de extra voordelen die de verlenger onder bepaalde voorwaarden krijgt. 

Het studentenabonnement is niet cumuleerbaar met andere acties, promoties of voordelen. De KMDA zal ter controle en bevestiging van het statuut vragen om een kopie van het inschrijvingsbewijs te bezorgen. Deze kopie zal vernietigd worden 1 maand na aankoop van het studentenabonnement. 

h. Abonnee-aandeelhouder 

Een persoon wordt beschouwd als abonnee-aandeelhouder wanneer hij/zij in het bezit is van een betalend abonnement én van tenminste één aandeel van de NV KMDA Onroerend Patrimonium. Het aandeel moet op naam zijn.  

Op de abonnementskaart wordt de vermelding aandeelhouder aangebracht door de directie van de KMDA. Een abonnee-aandeelhouder heeft de mogelijkheid per dag twee personen gratis mee te brengen naar het Park tijdens de normale openingsuren. Dit voor een totaal van max. 10 personen per kalenderjaar. De aandeelhouder dient steeds de genodigden te vergezellen. Noch de echtgeno(o)t(e), noch de leden van het gezin van de abonnee-aandeelhouder kunnen in zijn/haar plaats handelen. 

5.2. Duurtijd abonnement 

Het abonnement wordt telkenmale gesloten voor de duur van één jaar dat niet noodzakelijk samenvalt met het kalenderjaar. De directie kan de aanvangsdatum van het abonnement bepalen. Alle abonnementen zijn 365 dagen geldig vanaf de dag van aankoop. 

Wanneer het einde van de geldigheidsperiode van het abonnement nadert, zal KMDA de abonnementhouder hiervan op de hoogte brengen. Dit door het versturen van een e-mail of brief enkele weken voor het einde van de geldigheidsperiode en eventueel emails of brieven na verloop van de geldigheidsperiode.

5.3. Diefstal of verlies van de abonnementskaart 

Bij verlies van de abonnementskaart kan een duplicaat hiervan bekomen worden tegen betaling van een door de directie vastgestelde vergoeding (**). 
Bij diefstal kan men gratis een duplicaat bekomen, mits voorlegging van officiële aangifte bij de politie. 

(**) op 1/1/2024 bedroeg deze vergoeding 5€. 

5.4. Misbruik 

Bij misbruik van de abonnementskaart (o.a. doorgeven van de kaart) wordt deze onherroepelijk ingehouden zonder dat de abonnementsbijdrage pro rata kan worden teruggevorderd voor de resterende periode. 

De directie heeft steeds het recht een abonnee van een abonnement uit te sluiten wanneer hij/zij daden heeft gesteld die strijdig zijn met de belangen van de vereniging. Deze beslissing moet niet verantwoord worden. 

5.5. Overlijden 

Bij het overlijden van een abonnee vervalt het abonnement. De abonnementsbijdrage kan pro rata teruggevorderd worden voor de periode dat de persoon overleden is. Het abonnement kan overgenomen en verdergezet worden door een erfgenaam van de overledene mits aanpassing van de abonnementsbijdrage conform de huidige abonnementsvoorwaarden. 

5.6. Gebruik van de abonnementskaart 

Elke abonnee is verplicht bij elk bezoek zijn/haar abonnementskaart spontaan te tonen aan het controlepersoneel om toegang te kunnen krijgen tot het park. Bij een eerste keer vergeten van de abonnementskaart, verstrekt KMDA een gratis toegangsticket. Vergeet de abonnee de abonnementskaart voor een tweede keer binnen een periode van 365 dagen dient de abonnee een toegangsticket aan te kopen aan een door de directie vastgestelde prijs (***)  

(***) op 1/1/2024 bedroeg deze prijs 5€ per vergeten abonnementskaart. 

5.7. Foto op de abonnementskaart

Opdat een abonnementskaart geldig is, dient hierop een foto van de abonnee aanwezig te zijn. Deze foto kan een kopie van de foto op de identiteitskaart zijn. Het doel van deze foto is de abonnee te kunnen identificeren. Deze foto wordt bijgehouden door de KMDA maar niet verder gedeeld met andere externe partijen. De foto wordt opgeslagen door de KMDA zo lang het abonnement actief is en daarna voor een periode van maximaal 5 jaar. Na deze bewaartermijn zal de KMDA overgaan tot verwijdering van de foto. 

5.8. Bedrijfskortingen 

De KMDA maakt met sommige werkgevers een overeenkomst waarmee zij aan de werknemers van deze werkgevers een korting toekent op hun abonnement. Voor het bekomen van deze korting dient de werknemer een document te vervolledigen dat ter beschikking wordt gesteld door de werkgever. De KMDA zal dit formulier bijhouden tot 2 jaar na aankoop, daarna gaat het over tot verwijdering. Op vraag van de werkgever kan de KMDA dit formulier ter beschikking stellen ter consultatie. De KMDA zal nooit op een lopend abonnement een terugbetaling doen ter waarde van deze korting. Een bedrijfskorting dient vooraleer over te gaan tot de aankoop van het abonnement aangevraagd te worden. 

De bedrijfskorting is enkel geldig wanneer de werknemer die van de korting geniet zelf mee op het abonnement staat. De bedrijfskorting is strikt persoonlijk. Deze kan niet doorgegeven worden aan familie of vrienden en kan ook niet gebruikt worden voor twee individuele abonnementen binnen hetzelfde gezin.

5.9. Voordelen Abonnees

  1. De personen met een geldige abonnementskaart hebben dagelijks vrije toegang tot de Parken gedurende de looptijd van hun abonnement en dit alle dagen dat de tuinen geopend zijn (momenteel 365 dagen per jaar), behoudens overmacht, gedurende de uren die door de directie worden bepaald (bij de ingangspoort aangekondigd en tevens te vinden op www.zooantwerpen.be en www.zooplanckendael.be). Toegang tot nocturnes of evenementen buiten de gebruikelijke openingsuren is niet inbegrepen. 
  2. De personen met een geldige abonnementskaart kunnen ook deelnemen aan de voor hen ingerichte manifestaties in de zalen (o.a. concerten, voordrachten, films enz.). Voor sommige van deze initiatieven dient nog bijkomend een bijdrage betaald te worden die door de directie wordt vastgesteld. Meer gedetailleerde informatie hierover wordt steeds verstrekt op de website of via Mijn ZOO.
  3. De abonnementskaart kan eveneens recht geven op bijkomende voordelen waarvan de lijst te raadplegen is op www.zooantwerpen.be/nl/voordelen/ en www.zooplanckendael.be/nl/voordelen. De KMDA is niet verantwoordelijk voor eventuele wijzigingen aan de inhoud of looptijd van de voordelen bij externe partners. 
  4. Abonnees die ook grootouder zijn, kunnen hun kleinkinderen van 3 t.e.m. 17 jaar meebrengen mits aankoop van een speciale "kleinkinderkaart" geldig voor 10 beurten. De prijs van deze kaart wordt vastgesteld door de directie (****). Deze kleinkinderkaart is enkel geldig de Parken én indien het kind vergezeld wordt van één van de grootouders. Deze kaart is niet geldig voor petekinderen, nichtjes en neefjes…, maar enkel voor kleinkinderen. K(leink)inderen jonger dan 3 jaar hebben gratis toegang tot de tuinen. 
  5. Voordelen in de shops of horecaverkooppunten van ZOO Antwerpen en ZOO Planckendael kunnen enkel verkregen worden op vertoon van een geldige abonnementskaart. 

(****) op 1/1/2024 bedroeg deze bijdrage 75 euro

6. Betaling

De online aangekochte tickets of abonnementen dienen bij boeking direct betaald te worden via het betaalplatform zoals voorzien op de Website. De desbetreffende betaalmodule wordt rechtstreeks beheerd door INGENICO Payment Services of Buckaroo. Persoonsgegevens die nodig zijn voor de verwerking van de betaling zullen uitgewisseld worden. KMDA wijst alle verantwoordelijkheid af met betrekking tot de desbetreffende betaalmodule. Het loutere betalingsbewijs kan niet dienen als toegangsticket.

Indien de website of betaalmodule om welke reden ook (tijdelijk) niet werkt, kunt u online geen ticket(s) of abonnementen aankopen. U zal zich in voorkomend geval rechtstreeks tot de kassa(‘s) of abonnementsdiensten van KMDA dienen te wenden. 

De bezoeker van de Website die de aankoop verricht, wordt aanzien als Koper. Hij/zij is de enige die gebonden is tot betaling, zelfs indien de online tickets voor een derde bestemd zijn. De online tickets mogen niet worden doorverkocht, noch worden geschonken aan derden in het kader van een commerciële relatie tenzij dit met de KMDA is overeengekomen. 

Aangekochte tickets mogen niet gebruikt worden in het kader van reclame, promotie, wedstrijden en dergelijke meer behoudens uitdrukkelijke toestemming van KMDA. 

7. Gegevensbeschermingswetgeving

De KMDA zal alle gegevensbeschermingswetgeving die van toepassing is, zowel nationaal, Europees als internationaal naleven voor alle ontvangen persoonsgegevens. 

Als Persoonsgegevens (“Persoonsgegevens”) wordt gezien alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator (naam, identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon). 

Voor de toepassing van de gegevensbeschermingswetgeving zal de toestemming gevraagd worden aan de persoon die de ouderlijke verantwoordelijkheid over het kind draagt voor de rechtmatige verwerking van de persoonsgegevens. Dit is enkel van toepassing voor kinderen jonger dan 16 jaar. Indien het kind ouder is dan 16 jaar, volstaat zijn/haar toestemming voor rechtmatige verwerking.

Persoonsgegevens worden verzameld met als doel tickets en/of abonnementen aan te bieden en te verkopen aan de Koper en Derden. Persoonsgegevens zullen gedurende 2 jaar na aankoop van online tickets en/of toegangstickets bijgehouden worden, indien geen account werd aangemaakt. De gegevens zullen bijgehouden worden tot 5 jaar na afloop van de geldigheidsduur van het abonnement.

Na deze termijn zal KMDA de nodige stappen ondernemen om deze Persoonsgegevens te anonimiseren. Indien bij aankoop een account werd aangemaakt zullen de Persoonsgegevens bijgehouden worden tot 2 maanden na verwijdering van het account, daarna zal KMDA overgaan tot anonimiseren. 

Ontvangen Persoonsgegevens zullen verwerkt worden door KMDA. KMDA staat in voor de bescherming van de ontvangen Persoonsgegevens en zal hiervoor passende organisatorische en technische maatregelen nemen. Persoonsgegevens worden niet gedeeld of verkocht aan andere derde partijen, derde landen of internationale organisaties tenzij anders opgenomen. 

Zowel Koper als een Derde hebben steeds het recht om op elk moment kennis te nemen van hun persoonsgegevens, alsook deze te verbeteren, te beperken, aan te vullen of te verwijderen. Elke Koper en Derde kunnen zich verzetten tegen de verwerking van hun persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen indien de KMDA geen wettelijk of algemeen belang heeft voor de verwerking. U kan de KMDA steeds contacteren via privacy@kmda.org

Indien u een klacht wil indienen wegens schending van uw persoonsgegevens kan u zich richten naar de Data Protection Officer van de KMDA via dpo@kmda.org of naar de Gegevensbeschermingsautoriteit via contact@apd-gba.be

8. Informatie- en marketingmails

KMDA kan naar het opgegeven emailadres online en offline informatiemails sturen. Informatiemails hebben de bedoeling om u op de hoogte te brengen van belangrijke veranderingen of andere informatie. Dit kunnen veranderingen zijn omtrent een evenement, parkeermogelijkheden, prijzen, praktische informatie, edm.

KMDA kan naar het opgegeven emailadres eveneens online en offline marketingmails sturen. Marketingmails hebben de bedoeling om u op de hoogte te brengen van commerciële boodschappen, kortingen, uitnodigingen voor evenementen, edm. U kan te allen tijde uw toestemming intrekken voor marketingcommunicaties door zich uit te schrijven via de nieuwsbrief of door te mailen naar privacy@kmda.org. KMDA zal rekening houden met de intrekking van de toestemming vanaf het moment dat deze toestemming werd ontvangen.

KMDA kan u steeds contacteren/uitnodigen indien er soortgelijke evenementen worden georganiseerd waarop u aanwezig was.

KMDA heeft het recht haar meerderjarige abonnees te contacteren in het kader van bevragingen of marktonderzoek. 

9. Wijzigingen, annuleringen en overmacht

9.1. Bij eventuele wijzigingen van het programma, de opstelling en/of de beschikbaarheid van het Park, de datum, de plaats, de prijs, dan wel de volledige afgelasting van het bezoek is de aansprakelijkheid van KMDA beperkt tot de terugbetaling van de ticketprijs. De tickets moeten dan binnen de twee weken na de datum van aflasting ingeleverd worden om in aanmerking te komen voor terugbetaling. De inlevering dient te gebeuren op het volgende adres: Koningin Astridplein 26, 2018 Antwerpen.

KMDA kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige andere schade die hieruit zou kunnen voortvloeien. 

9.2. Indien de Koper door bepaalde oorzaak of omstandigheid buiten de wil of mogelijkheden van het Park om, hetzij fysisch (ongeval van de bezoeker, gesloten wegen,...), sociaal (staking van het vervoer,...) of wettelijk (beperking of conditionering van de toegang door de overheid,...) geen toegang heeft tot het Park, zal de terugbetaling of het uitstel niet verschuldigd zijn als de essentiële diensten van het verblijf wel aangeboden blijven door KMDA.

9.3. Indien het Park door overmacht wordt belet om zijn contractuele verplichtingen geheel of gedeeltelijk na te komen, dan worden de verplichtingen van KMDA automatisch opgeschort en kan zij door de Klant niet aansprakelijk worden gesteld voor de niet-uitvoering. Worden als gevallen van overmacht beschouwd: stakingen, of algemene of interne sociale acties, medische, gezondheids-, veiligheids- en klimatologische omstandigheden die een risico voor de activiteit van het Park of zijn klanten vormen, of elk publiek bevel om de activiteiten van het Park te sluiten of beperken, om welke reden dan ook.

9.4. Geen enkele van deze voorwaarden van terugbetaling zijn geldig voor abonnees. Uitzonderlijke sluitingen, beperking van het aantal passages per dag of per periode, beperkingen van de activiteit van het park, zelfs verlengd, brengen geen compensatie of verlenging van de geldigheid van het abonnement met zich mee. Op grond van de maatregelen die door de autoriteiten zijn opgelegd, kan KMDA niet verantwoordelijk worden gehouden voor het voor onbepaalde tijd beperken van het aantal toegelaten bezoekers per dag en de implementatie van bijvoorbeeld een preregistratiesysteem. De onmogelijkheid voor een abonnee om een bezoek te boeken en bijgevolg niet in staat zijn het Park te bezoeken vanwege het overschrijden van het aantal toegelaten bezoekers per dag, leidt niet tot een compensatie of verlenging van de geldigheid van het abonnement.

10. Website

De volledige inhoud van de Website is eigendom van of wordt gecontroleerd door KMDA. U mag de inhoud alleen voor eigen gebruik in het kader van de bestelling van Online Tickets of abonnementen en voor niet-commerciële doeleinden downloaden; wijziging of verveelvoudiging van de inhoud is echter niet toegestaan. Op geen enkele andere manier mag de inhoud worden gekopieerd of gebruikt. KMDA doet wat redelijkerwijs mogelijk is om actuele en correcte informatie aan te bieden op deze Website maar doet geen toezeggingen en geeft geen garanties over de nauwkeurigheid, geldigheid of volledigheid van de verstrekte informatie. KMDA is niet aansprakelijk voor enige schade of nadeel, voortkomend uit uw toegang of het niet of met vertraging verkrijgen van toegang tot de Website of van uw gebruik van enige informatie die op de Website wordt verstrekt. De Website kan verbindingen (links) of verwijzingen naar andere sites bevatten; KMDA draagt echter geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van dergelijke andere sites en is niet aansprakelijk voor enige schade of nadeel voortkomend uit de inhoud daarvan. Elke verbinding naar andere sites wordt slechts geboden voor het gemak van de gebruikers van deze Website.

11. Herroepingsrecht

Het herroepingsrecht, bepaald bij artikel VI.47 van het Wetboek van Economisch Recht betreffende de marktpraktijken en consumentenbescherming bij de verkoop op afstand, is niet van toepassing. KMDA verwijst naar art. VI.53, 12° van het Wetboek van Economisch Recht (“De consument kan het herroepingsrecht waarin artikel VI. 47 voorziet niet uitoefenen voor (…) de terbeschikkingstelling van accommodatie anders dan voor woondoeleinden, vervoer, autoverhuurdiensten, catering en diensten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, indien in de overeenkomsten een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien”). De Online Tickets en abonnementen vallen onder diensten met betrekking tot vrijetijdsbesteding in de zin van art. VI.53,12° WER.

12. Slotbepalingen

12.1. KMDA heeft het recht om deze Algemene Voorwaarden op ieder moment te wijzigen. Als kennisgeving dient de bekendmaking op de Website. Wijzigingen zijn geldig vanaf het moment dat de Algemene Voorwaarden gepubliceerd zijn op de Website. 

12.2. De nietigheid of niet-uitvoerbaarheid van een of meerdere (delen van) bepalingen van deze Algemene Voorwaarden zal geen gevolgen hebben voor de geldigheid of uitvoerbaarheid van de andere (delen van) bepalingen, die onverminderd van kracht blijven. 

12.3. Indien een bepaling of gedeeltelijke bepaling van deze Algemene Voorwaarden of de Overeenkomst ongeldig, onwettig of niet-afdwingbaar is of wordt, wordt deze geacht te zijn gewijzigd voor zover dit nodig is om deze geldig, wettig en afdwingbaar te maken. Indien een dergelijke wijziging niet mogelijk is, wordt de betreffende bepaling of gedeeltelijke bepaling geacht te zijn geschrapt. Een wijziging of schrapping van een bepaling of deel van een bepaling onder deze clausule heeft geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van de rest van deze voorwaarden of de overeenkomst.

12.4. Enkel het Belgisch recht is van toepassing. Elk geschil zal tot de exclusieve bevoegdheid van de hoven en rechtbanken van Antwerpen, afdeling Antwerpen behoren.