Parkreglement

Parkreglement ZOO Planckendael

Beste bezoeker,
Wij wensen u van harte welkom in ons park. Onze medewerkers zullen er zorg voor dragen dat u een aangename dag beleeft en volop kan genieten van onze dieren en de tuin.

In al wat de VZW KMDA doet, wil ze respect tonen voor mens, milieu en maatschappij.

Om uw veiligheid en die van onze dieren te garanderen en ervoor te zorgen dat alle bezoekers aan ZOO Planckendael een aangenaam verblijf kunnen genieten, zijn er enkele regels van kracht zoals uiteengezet in onderhavig reglement.

Door het betreden van dit park, geeft u aan dat u dit parkreglement onvoorwaardelijk aanvaardt.

Algemeen

 • Onze dieren zijn wilde dieren. Respecteer daarom omheiningen, afsluitingen, grachten, hekwerk, glaspartijen e.a. U mag zich enkel op de publiek toegankelijke paden begeven. Uitzondering hierop is een begeleid bezoek achter de schermen onder leiding van een personeelslid of gids wiens instructies u in dat geval nauwgezet dient te volgen.
 • Indien u een klacht wenst te uiten over uw bezoek, kunt u terecht bij het onthaal alwaar u een klachtenformulier kunt invullen en indienen.
 • Elk ongewenst gedrag ten opzichte van de dieren, bezoekers of medewerkers van ZOO Planckendael wordt niet getolereerd. Dit kan leiden tot verwijdering uit het park zonder terugbetaling van kosten.

Toegang tot het park

 • U dient gedurende gans uw bezoek aan ons park in het bezit te zijn van een geldig toegangsbewijs. Op eenvoudig verzoek van een personeelslid kan u te allen tijde worden verzocht dit voor te leggen. Dit toegangsbewijs is enkel geldig tijdens de openingsuren van het park, dewelke staan aangegeven aan de hoofdingang.
 • Het toegangsbewijs verliest zijn geldigheid bij het verlaten van het park. Indien u een gegronde reden heeft om het park te verlaten en nadien weer te betreden, gelieve dit vooraf bij onze onthaalmedewerkers te melden. Indien u hiervoor een gegronde reden heeft, zullen zij u voorzien van een geldige stempel teneinde u toe te laten het park opnieuw te betreden.
 • De directie behoudt zich het recht voor het park te sluiten of de toegang tot het park gedeeltelijk te beperken, indien hiertoe een gegronde reden bestaat, zoals o.m. : verbouwingswerken, een situatie die de veiligheid van bezoekers of dieren in het gedrang brengt. Een dergelijke maatregel geeft geen aanleiding tot een terugbetaling van het toegangsbewijs, noch geheel noch gedeeltelijk.
 • Alle ouders en begeleiders van kinderen en/of groepen blijven verantwoordelijk voor diegenen die zij onder hun hoede hebben en dit gedurende het ganse bezoek, ook tijdens begeleide wandelingen met gidsen.
 • Kinderen onder de leeftijd van 16 jaar dienen ten allen tijde te worden begeleid. Zonder begeleiding wordt hen de toegang tot het park geweigerd.
 • Ons onthaalpersoneel heeft het recht de toegang te weigeren aan personen:
  • die in het bezit zijn van wapens, gevaarlijke voorwerpen, alcohol, verdovende middelen...;
  • die in één van onze parken of in de omgeving ervan in het verleden reeds in het bezit zijn gevonden van wapens, gevaarlijke voorwerpen, alcohol, verdovende middelen, ...;
  • waarvan de gedragingen laten vermoeden dat zij zich inlaten met de handel in verdovende middelen;
  • die onder invloed zijn van alcohol en/of verdovende middelen:
  • die moeilijkheden veroorzaken;
  • die in het verleden reeds moeilijkheden hebben veroorzaakt;
  • die weigeren zich te onderwerpen aan onderhavig huishoudelijk reglement.

  Indien dergelijke personen zich reeds in het park bevinden, worden zij verwijderd zonder terugbetaling van het toegangsticket. Indien de situatie dit vereist, wordt de politie verwittigd.

 • In het park geldt een rookverbod. Er mag enkel gerookt worden in de voorziene rookzones.

Veiligheid

 • Uit oogpunt van veiligheid bevinden er zich verscheidene camera’s in het park en op de parking. De beelden worden enkel gebruikt voor de doeleinden voorzien in de Camerawet. Alle vragen hieromtrent kan u mailen naar camera@kmda.org.
 • De voorschriften die uithangen in het park, zoals bv. verboden toegang, routeaanduidingen, waarschuwingen, leeftijdsgrenzen, maximum aantal bezoekers enz. dienen steeds te worden nageleefd.
 • Om de veiligheid van u en onze dieren te garanderen, is het ten strengste verboden om de fysieke grenzen (afsluitingen, grachten e.a.) te overschrijden. Het is ook strikt verboden handen, vingers, stokken of andere voorwerpen door tralies of hekwerken te stoppen of objecten in de dierenperken te gooien.
 • Het spreekt voor zich dat wapens of gevaarlijke voorwerpen in het park niet zijn toelaten. Bij vaststelling wordt de politie gecontacteerd.
 • In het park is het strikt verboden de dieren te voederen. Zij krijgen uitgebalanceerde diëten; elke vorm van ander, extern voeder kan schade aan de dieren toebrengen.
 • In het park is het strikt verboden de dieren te voederen. Zij krijgen uitgebalanceerde diëten; elke vorm van ander, extern voeder kan schade aan de dieren toebrengen.
 • Het is verboden de dieren te aaien.
 • Huisdieren zijn niet toegelaten in het park. Evenmin voorziet het park in opvang voor uw huisdieren tijdens uw bezoek.
 • Blindengeleidehonden en hulphonden mogen onder begeleiding van hun baasje het park binnen, op voorwaarde dat zij een officiële erkenning hebben (paspoort). Gelieve dit tijdig bij onze onthaalmedewerkers te melden en hun instructies nauwlettend op te volgen. Het is mogelijk dat zij u vragen niet binnen te gaan in bepaalde gebouwen om schrikreacties bij onze dieren te vermijden.
 • Om het park zo veilig als mogelijk te maken voor elke bezoeker, zijn fietsen, rolschaatsen, skeelers, skateboards, e.a. niet toegelaten. Enkel kinderfietsen met steunwieltjes, loopfietsen en steps voor kinderen tot zes jaar, kinderwagens, rolstoelen, rollators vormen hierop een uitzondering. Steps mogen echter niet gebruikt worden in de gebouwen. Gemotoriseerde voertuigen zijn in principe verboden tenzij hiervoor toestemming werd verkregen van de directie. De snelheid in onze parken is begrensd op 5km/h.
 • Om overlast voor bezoekers en dieren te vermijden mogen radio’s en overige geluidsapparatuur niet gebruikt worden.
 • In functie van hun dierenwelzijn verwachten we dat bezoekers zelf geen contact (ook geen oogcontact) maken met onze dieren. Dieren, die zelf contact (of oogcontact) zoeken, moeten worden genegeerd. Ongewenst gedrag kan leiden tot verwijdering uit het park zonder terugbetaling van kosten, intrekken van het abonnement en tot een toegangsverbod tot ZOO Antwerpen en ZOO Planckendael.
 • Het is verboden te zwemmen of te baden in de vijvers of waterpartijen. Enkel in bepaalde speelzones is pootje baden toegestaan onder voorwaarden. Deze zones en de geldende voorschriften worden ter plaatse geafficheerd.

Kledij

 • U dient gepaste kledij te dragen zodat u de andere bezoekers niet stoort.
 • Om schrikreacties bij dieren te vermijden is het de bezoekers verboden om verkleed het park te betreden (carnavalskledij, dierenpakken…). Enkel bepaalde personen werkzaam in het park in opdracht van de VZW KMDA hebben hiertoe de toestemming.
 • Op 1 juni 2011 (B.S. 13.07.2011) kwam de Wet tot instelling van een verbod op het dragen van kleding die het gezicht volledig dan wel grotendeels verbergt tot stand. Bij niet-naleving van deze regels zal u de toegang tot het park worden ontzegd, dan wel verzocht worden het park te verlaten, zonder terugbetaling van het toegangsticket.
 • In onze toiletgroepen zijn voorzieningen voor het verschonen van baby’s. Gelieve deze correct te gebruiken.

Horeca

 • Er geldt een rookverbod in al onze horecapunten.
 • Op alle zitplaatsen (binnen en buiten) in het park is picknick toegelaten. Bezoekers staan zelf in voor het netjes achterlaten van de picknickplek. Ze nemen alle afval mee of deponeren het in de vuilnisbakken die in het park aanwezig zijn. In de restaurants en op de terrassen van de restaurants is picknick toegelaten mits 1 consumptie per persoon. Een verantwoordelijke medewerker kan van deze regelgeving afwijken indien nodig geacht.
 • Omwille van voedselveiligheid is het voor bezoekers verboden om eigen voedingswaren mee te brengen in de ruimtes waar wij voedsel bereiden.
 • Onbevoegde personen zijn niet toegelaten in onze keukens en opslagruimten.

Opnamen

 • U mag fotograferen, filmen en geluidsopnamen maken in het park zolang dit voor eigen gebruik is. Hierbij mag echter nooit enige hinder voor andere bezoekers ontstaan. Hierbij dient ook rekening gehouden te worden dat niet iedereen wil gefotografeerd worden.
 • Het maken van foto’s en opnamen voor professioneel en/of commercieel gebruik is enkel toegestaan na schriftelijke toestemming van de communicatieafdeling van ZOO Planckendael.
 • Tijdens uw bezoek aan ZOO Planckendael bestaat de kans dat u gefilmd of gefotografeerd wordt. De foto’s en videobeelden op onze websites, sociale media en in onze publicaties zijn gemaakt tijdens de reguliere openingstijden. Ziet u onze cameraman of onze fotograaf beelden nemen van u of uw gezin en wilt u dat liever niet? Geef dan ter plekke een seintje aan de cameraman of fotograaf. De genomen foto’s of het filmmateriaal waar u in voorkomt zal na uw melding ter plaatse onmiddellijk verwijderd worden. Verdere bezwaren tegen het gebruik van bepaalde foto’s of videobeelden kan u indienen via privacy@kmda.org met een zo goed mogelijke beschrijving van de desbetreffende beelden en waar u ze bent tegengekomen. De KMDA zal na ontvangst van de intrekking of het bezwaar zo snel mogelijk het nodige doen.

Verkoop, propaganda, edm

Het is verboden drukwerk te verspreiden of aan te plakken en opiniepeilingen te houden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de directie.

Het is verboden vergaderingen en/of toespraken te houden, propaganda te voeren, gelden in te zamelen, reclame te maken, voorwerpen uit te delen, te ruilen of te verkopen in de parken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de directie.

Parking

 • Indien u als bezoeker gebruik maakt van onze parking gebeurt dit op eigen risico en dient u zich uit voorzichtigheid te gedragen alsof de voorschriften van de Wegcode van toepassing zijn.
 • ​​​Zonder limitatief te zijn dient u in ieder geval:
  • ​​​Een maximumsnelheid van 15 km/h te respecteren
  • Uw wagen te parkeren op de hiertoe voorziene plaatsen
  • Waardevolle voorwerpen uit uw wagen te verwijderen
  • De aangeduide geleiding van het verkeer te eerbiedigen indien aanwezig.
 • De VZW KMDA kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor ongevallen op de parking, dan wel voor diefstal van voorwerpen uit uw wagen of aan uw wagen toegebrachte schade.

Schade

 • In het geval de VZW KMDA aansprakelijk is voor bepaalde schade tegenover bezoekers, zal de schadevergoeding waartoe zij gehouden is nooit meer kunnen bedragen dan het maximumbedrag van 2.500 EUR.
 • De VZW KMDA kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor schade toegebracht aan bezoekers door derden, ook niet binnen het park.

De vzw KMDA