Abonnementsvoorwaarden

Artikel 1: LIDMAATSCHAP

Een persoon is lid van KMDA wanneer hij/zij in het bezit is van een geldig afgeleverde abonnementskaart op zijn/haar naam voor de duur van één jaar. De prijs van het abonnement wordt vastgesteld door de Directie van de KMDA.

Ieder persoon die 18 jaar is of ouder kan worden ingeschreven als lid van de KMDA en heeft de keuze tussen een persoonlijk abonnement of een gezinsabonnement. Kinderen van 3 tot 17 jaar kunnen worden ingeschreven als lid van de KMDA indien één van zijn/haar ouders een lidmaatschap afsloot met jaarlijkse gezinsbijdrage en hij/zij inwonend en ongehuwd is. Kinderen jonger dan 3 jaar hebben gratis toegang tot de tuinen (ZOO Antwerpen, ZOO Planckendael).

1.1. Het lidmaatschap met jaarlijkse persoonlijke bijdrage

Dit lidmaatschap en aldus ook de abonnementskaart is strikt persoonlijk, staat op naam van het ingeschreven lid en bevat een foto.

Het is ten strengste verboden een andere persoon van deze persoonlijk kaart gebruik te laten maken.

1.2. Het lidmaatschap met jaarlijkse gezinsbijdrage

Dit lidmaatschap staat op naam van de gezinsleden die conform huidig artikel vallen onder het gezinsabonnement. Een gezin omvat ouders en ongehuwde inwonende kinderen onder 18 jaar (op datum van de aankoop van het abonnement). De ongehuwde, inwonende kinderen vanaf 18 jaar (zonder eigen kinderen) kunnen enkel nog meegenieten van het gezinsabonnement mits betaling van een extra jaarlijkse bijdrage (*) vastgesteld door de Directie.

Ook een ongehuwde, officieel inwonende broer, zus, vader, moeder, kleinkind of au-pair van het lid kan meegenieten van het gezinsabonnement mits betaling van een extra jaarlijkse bijdrage (*) vastgesteld door de Directie. Dit aanbod geldt voor maximum 1 persoon. In dit geval moet er steeds een niet-bezegelde kopie van de gezinssamenstelling worden voorgelegd. 

Elk gezinslid dat valt onder het gezinsabonnement ouder dan 3 jaar bekomt een persoonlijke abonnementskaart op naam met foto.

De persoon die een abonnement koopt voor minderjarige kinderen wordt geacht het ouderlijk gezag uit te oefenen over deze kinderen.

Het is ten strengste verboden een andere persoon van deze persoonlijke kaart gebruik te laten maken.

(*) op 1/1/2018 bedroeg deze bijdrage 50€ per persoon

Opmerking

Uit de echt gescheiden personen hebben de mogelijkheid een gezinsabonnement te nemen waarvan ook hun ongehuwde kinderen onder 18 jaar die NIET bij hen, maar bij de ex-partner inwonen, kunnen genieten (zie infra 1.3.c). Dit kan mits het voorleggen van de geboorteakte van het kind of het trouwboekje. Elk kind vanaf 3 jaar bekomt een persoonlijke toegangskaart op naam met foto.

Let wel: de ex-echtgeno(o)t(e) kan NIET in het gezinsabonnement worden opgenomen. Bij echtscheiding wordt het gezinsabonnement toegekend aan één van beide partners. Het uit de echt gescheiden koppel bepaalt zelf wie het abonnement toegewezen krijgt. Bijgevolg kan de KMDA niet aansprakelijk worden gesteld voor deze toekenning. Persoonlijke geschillen behoren niet tot de verantwoordelijkheid van de KMDA.

In geval van echtscheiding wordt het abonnement pas bij afloop van de geldigheidsperiode aangepast naar de nieuwe gezinssituatie. Dit op vraag van 1 van de partners. De andere partner kan nadien ook een eigen individueel of gezinsabonnement aankopen.

1.3.a Het lidmaatschap voor gepensioneerden

Om in aanmerking te komen voor het gereduceerd tarief voor gepensioneerden moet men aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • voor een gezinsabonnement moet één van de partners (getrouwd of officieel samenwonend koppel) op de dag van aankoop de leeftijd van 60 bereikt hebben;
 • voor een persoonlijk abonnement moet men op de dag van aankoop de leeftijd van 60 jaar bereikt hebben

1.3.b Het lidmaatschap voor mindervaliden

Om in aanmerking te komen voor het gereduceerd tarief voor mindervaliden moet men aan de volgende voorwaarden voldoen:

 1. voor een gezinsabonnement moet één van de partners (getrouwd of officieel samenwonend koppel) of één van de inwonende kinderen op de dag van aankoop in het bezit zijn van een officiële mindervalidenkaart (minstens 66%, te bekomen bij ziekenfonds);
 2. voor een persoonlijk abonnement moet men op de dag van aankoop in het bezit zijn van een officiële mindervalidenkaart (minstens 66%, te bekomen bij ziekenfonds).
 3. voor een persoonlijk abonnement moet men op de dag van aankoop in het bezit zijn van een officieel document dat de andersvaliditeit aantoont.

Volgende documenten worden aanvaard voor het aantonen van andersvaliditeit.
Indien document andersvaliditeit niet meer geldig is bij aanvraag verlenging abonnement, dient nieuw geldig document bezorgd te worden.

Volwassen:

 • Attest mutualiteit met vermelding van min.66% andersvaliditeit. Dit document dient op het ogenblik van aanvraag abonnement geldig te zijn, en in totaal voor minstens 3 jaar geldig te zijn/te zijn geweest.
 • Attest FOD Sociale Zaken of ‘attest van erkenning handicap’, met vermelding van 4 punten in de eerste pijler. Attest minstens 3 jaar geldig zijn (geweest) en geldig op het moment van aanvraag abonnement andersvalide.
 • European Disability card

Kinderen:

 • Attest FOD Sociale Zaken, met vermelding van minstens 4 punten in de eerste pijler of minstens 8 punten op de 3 pijlers samen.
 • European Disability card

1.3.c Het lidmaatschap voor éénoudergezinnen

Om in aanmerking te komen voor het gereduceerd tarief voor éénoudergezinnen moet men aan de volgende voorwaarden voldoen: het hoofd van het gezin moet alleenstaande, gescheiden, weduwe/weduwnaar zijn of één van de partners ziet af van lidmaatschap.

De persoon die een abonnement koopt voor minderjarige kinderen wordt geacht het ouderlijk gezag uit te oefenen over deze kinderen.

1.3.d Het lidmaatschap voor pleeggezinnen of adoptiegezinnen

Om in aanmerking te komen voor het pleeggezinsabonnement gelden volgende voorwaarden:

 1. enkel kinderen die officieel door de rechtbank of jeugdinstelling werden toegewezen aan een gezin, voor een periode van minstens 50 dagen per jaar, kunnen mee van het abonnement genieten. Het volstaat dat het pleeg- of adoptiegezin hiervan een officieel erkend bewijs binnenbrengt dat op naam staat van het kind dat aan hen werd toegewezen;
 2. telkens wanneer er een nieuw kind wordt geadopteerd of wordt opgenomen in een pleeggezin, moet hiervan opnieuw een bewijs worden bezorgd;
 3. tehuizen of andere instanties komen niet in aanmerking voor een pleeggezinsabonnement (=adoptie), enkel gezinnen.

De persoon die een abonnement koopt voor minderjarige kinderen wordt geacht het ouderlijk gezag of de (pleeg)voogdij uit te oefenen over deze kinderen.

1.3.e Het lidmaatschap voor studenten

Om in aanmerking te komen voor het studentenabonnement (*) gelden volgende voorwaarden: onder student valt éénieder tussen 18 en 25 jaar in het bezit van een geldige studentenkaart van een Hogeschool of een Universiteit. De inhoud van een studentenabonnement is identiek aan het individueel abonnement met uitzondering van de extra tickets die verlenger onder bepaalde voorwaarden krijgt. Het studentenabonnement is niet cumuleerbaar met andere acties, promoties of voordelen.

Het studentenabonnement kan niet worden aangekocht in combinatie met andere acties, voordelen of promoties.

De KMDA zal ter controle en bevestiging van het statuut vragen om een copie van de studentenkaart te bezorgen. Deze copie zal vernietigd worden 1 maand na aansluiting van het studentenabonnement.

(*) op 1/1/18 bedraagt het tarief voor een studentenabonnement 50 euro.

1.4. Aanvang lidmaatschap

Het lidmaatschap wordt telkenmale gesloten voor de duur van één jaar dat niet noodzakelijk samenvalt met het kalenderjaar. De directie kan de aanvangsdatum van het lidmaatschap bepalen. Alle abonnementen aangekocht na 01/04/2013 zijn 365 dagen geldig vanaf de dag van aankoop.

1.5. Lid-aandeelhouder

Een persoon wordt beschouwd als lid-aandeelhouder wanneer hij/zij in het bezit is van een betalend abonnement én van tenminste één aandeel van de NV KMDA Onroerend Patrimonium. Het aandeel moet op naam zijn of bij de KMDA gedeponeerd zijn. Op de abonnementskaart wordt de vermelding aandeelhouder aangebracht door de directie van de KMDA. Een lid-aandeelhouder heeft de mogelijkheid per dag twee personen gratis mee te brengen naar de ZOO en naar ZOO Planckendael tijdens de normale openingsuren. Dit voor een totaal van max. 10 personen per kalenderjaar.

De aandeelhouder dient steeds de genodigden te vergezellen. Noch de echtgeno(o)t(e), noch de leden van het gezin van het lid-aandeelhouder kunnen in zijn/haar plaats handelen.

1.6. Diefstal of verlies van de abonnementskaart

Bij verlies van de abonnementskaart kan een duplicaat hiervan bekomen worden tegen betaling van een door de Directie vastgestelde vergoeding (**).

Bij diefstal kan men gratis een duplicaat bekomen, mits voorlegging van officiële aangifte bij de politie.

(**) op 1/1/2018 bedroeg deze vergoeding 5€.

1.7. Misbruik

Bij misbruik van de abonnementskaart (o.a. doorgeven van de kaart) wordt deze onherroepelijk ingehouden zonder dat de abonnementsbijdrage pro rata kan worden teruggevorderd voor de resterende periode.

De Directie heeft steeds het recht een lid van het lidmaatschap uit te sluiten wanneer hij/zij daden heeft gesteld die strijdig zijn met de belangen van de vereniging. Deze beslissing moet niet verantwoord worden.

1.8. Overlijden

Bij het overlijden van een lid vervalt het lidmaatschap. De abonnementsbijdrage kan pro rata teruggevorderd worden voor de periode dat de persoon overleden is.

Het abonnement kan overgenomen en verdergezet worden door een erfgenaam van de overledene mits aanpassing van de abonnementsbijdrage conform de huidige abonnementsvoorwaarden.

1.9. Gebruik van de abonnementskaart

Elk lid is verplicht bij elk bezoek zijn/haar abonnementskaart spontaan te tonen aan het controlepersoneel om toegang te kunnen krijgen tot het park. Bij een eerste keer vergeten van de abonnementskaart, verstrekt KMDA een gratis toegangsticket. Vergeet het lid de abonnementskaart voor een tweede keer binnen een periode van 365 dagen dient het lid een toegangsticket aan te kopen aan een door de Directie vastgestelde prijs (***)

(***) op 1/1/2018 bedroeg deze prijs 5€ per vergeten lidkaart. 

1.10 Foto op de abonnementskaart

Opdat een abonnementskaart geldig is, dient hierop een foto van het lid aanwezig te zijn. Deze foto is een kopie van de foto op de identiteitskaart. Het doel van deze foto is het lid te kunnen identificeren. Deze foto wordt bijgehouden door de KMDA maar niet verder gedeeld met andere externe partijen. De foto wordt opgeslagen door de KMDA zo lang het abonnement actief is met een maximum van 5 jaar. Na deze bewaartermijn zal de KMDA overgaan tot verwijdering van de foto.

1.11. Bedrijfskortingen

De KMDA maakt met sommige werkgevers een overeenkomst waarmee zij aan de werknemers via een formulier of mail van deze werkgevers een korting toekent op hun abonnement. De werkgever is in dit geval verantwoordelijk voor de correcte doorgifte van de persoonsgegevens van de werknemer. 

Persoonsgegevens van de werknemer zullen, op vraag, ter bevestiging van aankoop van het abonnement doorgegeven worden aan de werkgever. 

In bepaalde gevallen wordt een geldige personeelskaart, na afspraak met werkgever, aanvaard als bewijsmiddel voor het recht op de korting. De werknemer dient een kopie van de personeelskaart door te mailen naar abonnement@kmda.org, met vermelding van naam abonnee.
Om gebruik te maken van de korting die een bepaalde werkgever aanbiedt, dient de werknemer van betreffende werkgever zelf mee deel uit te maken van het abonnement. Bij een gezinsabonnement dient de werkgever zelf gezinshoofd (of ouder) te zijn. 

Indien misbruik vastgesteld wordt op het gebruik van de korting dient het onterecht verkregen kortingsbedrag bijbetaald te worden. Onder geen beding zal het abonnement op vraag van koper geannuleerd en aankoopbedrag terugbetaald worden.

De KMDA zal nooit op een lopend lidmaatschap een terugbetaling doen ter waarde van deze korting. Een bedrijfskorting dient vooraleer over te gaan tot de aankoop van het lidmaatschap aangevraagd. 

Artikel 2: VOORDELEN

1. De personen met een geldige abonnementskaart hebben dagelijks vrije toegang tot de tuinen (ZOO Antwerpen, ZOO Planckendael) gedurende de looptijd van hun lidmaatschap en dit alle dagen dat de tuinen geopend zijn (momenteel 365 dagen per jaar), behoudens overmacht, gedurende de uren die door de Directie worden bepaald (bij de ingangspoort aangekondigd en tevens te vinden op www.ZOOantwerpen.be en www.ZOOplanckendael.be). Bovendien hebben zij gratis toegang tot ZOO Serpentarium te Blankenberge tijdens de gebruikelijke openingsuren (te vinden op www.ZOOserpentarium.be). Toegang tot nocturnes of evenementen buiten de gebruikelijke openingsuren is niet inbegrepen.

2. De personen met een geldige abonnementskaart kunnen ook deelnemen aan de voor hen ingerichte manifestaties in de zalen (o.a. concerten, voordrachten, films enz.). Voor sommige van deze initiatieven dient nog bijkomend een bijdrage betaald te worden die door de Directie wordt vastgesteld. Meer gedetailleerde informatie hierover wordt steeds verstrekt via het tijdschrift ZOO Magazine dat aan al de leden gratis wordt toegezonden.

3. De abonnementskaart kan eveneens recht geven op bijkomende voordelen waarvan de lijst te raadplegen is op www.ZOOantwerpen.be en www.ZOOplanckendael.be. De KMDA is niet verantwoordelijk voor eventuele wijzigingen aan de inhoud of looptijd van de voordelen bij externe partners.

4. Ledengrootouders kunnen hun kleinkinderen van 3 t.e.m. 17 jaar meebrengen mits aankoop van een speciale "kleinkinderkaart" geldig voor 10 beurten. De prijs van deze kaart wordt vastgesteld door de Directie (****). Deze kleinkinderkaart is enkel geldig voor ZOO Antwerpen, ZOO Planckendael en ZOO Serpentarium én indien het kind vergezeld wordt van één van de grootouders. Deze kaart is niet geldig voor petekinderen, nichtjes en neefjes…enkel voor kleinkinderen. K(leink)inderen jonger dan 3 jaar hebben gratis toegang tot de tuinen.

5. Voordelen in de shops of horecaverkooppunten van ZOO Antwerpen, ZOO Planckendael of ZOO Serpentarium kunnen enkel verkregen worden op vertoon van een geldige abonnementskaart.

(****) op 1/1/2018 bedroeg deze bijdrage 55 euro

Artikel 3: Gegevensbeschermingswetgeving

KMDA zal alle gegevensbeschermingswetgeving die van toepassing is, zowel nationaal, Europees als internationaal naleven voor alle ontvangen persoonsgegevens.

Als persoonsgegevens wordt gezien alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator (naam, identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon).

Voor de toepassing van de Gegevensbeschermingswetgeving zal de toestemming gevraagd worden aan de persoon die de ouderlijke verantwoordelijkheid over het kind draagt voor de rechtmatige verwerking van de persoonsgegevens. Dit is enkel van toepassing voor kinderen jonger dan 16 jaar. Indien het kind ouder is dan 16 jaar, volstaat zijn/haar toestemming voor rechtmatige verwerking.

Persoonsgegevens worden verzameld om een optimaal gebruik van de abonnementskaart te garanderen. De gegevens zullen bijgehouden worden tot 5 jaar na afloop van de geldigheidsduur van het abonnement. Na deze termijn zal de KMDA overgaan tot het anonimiseren van deze persoonsgegevens. Indien een account werd aangemaakt bij aankoop van de abonnementskaart zullen persoonsgegevens bijgehouden worden tot dit account wordt afgesloten door de gebruiker.  

Elk lid heeft het recht om op elk moment kennis te nemen van zijn/haar persoonsgegevens, alsook zijn/haar persoonsgegevens te verbeteren, te beperken, aan te vullen of te verwijderen. Elk lid kan zich verzetten tegen de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen indien de KMDA geen wettelijk of algemeen belang heeft voor de verwerking. U kan de KMDA steeds contacteren via privacy@kmda.org

Indien u een klacht wil indienen wegens schending van uw persoonsgegevens kan u zich richten naar de Data Protection Officer van de KMDA via dpo@kmda.org of naar de Gegevensbeschermingsautoriteit via contact@apd-gba.be

Artikel 4: Informatie- en marketingmails

De KMDA zal naar het doorgegeven e-mailadres verschillende informatiemails sturen tijdens de geldigheidsperiode van het abonnement. Deze informatiemails hebben de bedoeling om leden op de hoogte te brengen van veranderingen in het park, parkeermogelijkheden, prijzen, praktische informatie en dergelijke meer.

Wanneer het einde van de geldigheidsperiode van het abonnement nadert of het abonnement is afgelopen, zal de KMDA de abonnementhouder hiervan op de hoogte brengen. Hiervoor zal de KMDA gebruik maken van diverse communicatiekanalen (e-mail, sociale media, edm). De KMDA zal een abonnementhouder tot maximum 5 keer contacteren. 

Voor marketingmails dient de abonnementhouder vrijwillig toestemming te geven. Marketingmails zijn e-mails met een commerciële boodschap die op regelmatige basis worden gestuurd. De gegeven toestemming kan te allen tijde ingetrokken worden zonder hiervoor een reden op te geven. Dit via e-mail naar privacy@kmda.org.

Artikel 5: ALGEMENE BEPALINGEN

1. Het lidmaatschap houdt een onvoorwaardelijke en volledige aanvaarding van de abonnementsvoorwaarden van de vereniging in.

2. Het lidmaatschap houdt een onvoorwaardelijke en volledige aanvaarding van het parkreglement van onze parken in. Het parkreglement is beschikbaar aan de ingang van onze parken of op www.ZOOantwerpen.be of www.ZOOplanckendael.be.

3. Het is de leden verboden, tenzij tegen betaling van de vastgestelde toegangsprijs, in de tuin of de zalen personen binnen te brengen die op grond van dit reglement geen kosteloos toegangsrecht bezitten.

4. Onaangepast gedrag tijdens het bezoek machtigt de directie tot het tijdelijk of definitief intrekken van het toegangsrecht. De veroorzaker is aansprakelijk voor aangebrachte letsels of schade.

5. De organisatie van muziekuitvoeringen of culturele en recreatieve manifestaties is afhankelijk van de omstandigheden en van de beschikbare middelen. De Directie neemt daarover geen verbintenissen op zich.

6. Indien ZOO Antwerpen, ZOO Planckendael of ZOO Serpentarium door overmacht voor een bepaalde periode zouden gesloten worden kan de prijs van het abonnement onder geen beding proportioneel worden teruggevorderd van de KMDA.

7. Voor al de in dit reglement niet voorziene omstandigheden is de Directie bevoegd alle passende maatregelen in het belang van de Maatschappij en haar leden te treffen.

Maart 2019