Pers

Antwerp Zoo Foundation en Provincie Antwerpen: samen gluren bij de bonobo's in het woud

De provincie Antwerpen zet zich in voor het behouden en stimuleren van de biodiversiteit in het natuurreservaat Lomako-Yokokala in DR Congo, met bijzondere focus op de bonobopopulatie. Daarnaast zorgt de provincie Antwerpen voor de bescherming van 100.000 ha bos in 2022 en vanaf 2023 362.500 ha bos in dit natuurreservaat. Dit alles in co-beheer met de lokale bevolking, zodat hun socio-economische ontwikkeling versterkt wordt.

Inzet op een beter klimaat, hier en wereldwijd, is een prioriteit van de provincie Antwerpen. Hiervoor gaat dit bestuur een samenwerking aan met de ‘Koninklijke Maatschappij voor Dierkunde Antwerpen’ (KMDA) en AZF (Antwerp Zoo Foundation, onderdeel van KMDA). Tot 2025 investeert de provincie Antwerpen € 875.850 in het project ‘Het behoud van bonobo’s en overige diersoorten in het natuurreservaat van Lomako-Yokokala, via bosbescherming en begeleiding van de lokale gemeenschap’ in Democratische Republiek Congo.

Het natuurreservaat van Lomako-Yokokala is een ongerept stuk woud dat nog zo goed als intact is, met een rijke fauna en flora. De grote uitdaging in dit gebied bestaat erin deze zo goed als ongerepte natuur te bestendigen en te beschermen. Als parameter voor het welslagen hiervan is er een focus op de bonobopopulatie, die als het ware een kapstoksoort is waaraan het project opgehangen wordt.

“Dit natuurreservaat is een belangrijke leefomgeving voor de bonobo. De bonobo is erkend als bedreigde diersoort, inzet op de bescherming ervan is dus essentieel. Bovendien zijn topsoorten, zoals de bonobo, het meest veeleisend inzake de gezondheid en biodiversiteit van het leefmilieu. Als zij het goed doen, betekent dit dat ook de andere dieren in deze biotoop voldoende kwaliteit en draagkracht in hun omgeving vinden om te floreren”, meldt Jef Dupain, directeur AZF.

Versterking van de lokale bevolking voor duurzame resultaten

Het project krijgt vorm in co-beheer met de lokale bevolking en biedt hen tal van voordelen. Op deze manier gaan het streven naar klimaatdoelen en mondiale samenwerking hand in hand. Een win-win voor natuur én mens!

Zo is de lokale gemeenschap actief betrokken bij de planning en uitvoering van de onderzoeksactiviteiten, monitoring en bescherming. De monitoring van de bonobo’s en andere grote dieren wordt uitgevoerd door de ‘bonobo bewakers’, vertegenwoordigers van de lokale gemeenschappen. De wettelijke bescherming van het bos en de dieren wordt uitgevoerd door de ‘rangers’, waarvan de meesten eveneens tot de lokale gemeenschappen behoren. Bij de lokale gemeenschappen is immers een enorme kennis m.b.t. het plaatselijke ecosysteem en de soorten aanwezig. Bovendien heeft de opleiding en het inkomen dat de ‘bonobo bewakers’ en de ‘rangers’ op deze wijze ontvangen een positief effect op henzelf, hun families en de gehele gemeenschap.

“Ook houdt dit project voordelen in voor de vrouwen afkomstig uit de lokale gemeenschappen. Les ‘Mamans des Bonobos’ is een vereniging opgericht en gerund door lokale vrouwen. Via dit project wordt met hen samengewerkt rond klimaatslimme landbouw en duurzame boslandbouw. Ook zullen deze vrouwen in hun levensonderhoud ondersteund worden door de creatie van duurzame bedrijven”, zegt gedeputeerde Luk Lemmens.

Tot slot wordt een corridor gecreëerd tussen het natuurreservaat van Lomako-Yokokala en Buende. Dit zal een revitalisering van de economie en het particulier ondernemerschap mogelijk maken. Tegelijkertijd wordt rekening gehouden met de noodzaak aan vergroening van de economie en een grotere veerkracht tegen klimaatverandering.

“We beogen een duurzaam resultaat. We mikken op een omgeving met een groene economie die bestand is tegen klimaatverandering en bijdraagt aan het vergroten van het menselijk welzijn, hand in hand met een toenemende biodiversiteit, een bloeiende bonobopopulatie en een beschermd bos”, stelt Dries Herpoelaert, algemeen directeur KMDA.

Samen actie ondernemen vanuit een breed draagvlak

Niet alleen de provincie Antwerpen en KMDA slaan de handen in elkaar. Ook wordt bekeken hoe lokale besturen in de toekomst kunnen aansluiten bij deze samenwerking omtrent dit project in DR Congo.

“Dit project en de samenwerking errond verenigt zowel mondiale als klimaatdoelen. Dat maakt het uniek. Zo’n verbinding van ambities leidt niet alleen tot sterke resultaten maar is ook een belangrijk aandachtspunt binnen de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s), die een rode draad vormen bij beleidsbeslissingen van de provincie Antwerpen. Zo wordt via dit project in DR Congo ingezet op SDG 1-geen armoede, SDG 13-klimaatactie en SDG 15-leven op het land”, besluit gedeputeerde Luk Lemmens.

Meer info

Provincie Antwerpen
Antwerp Zoo Foundation